Privātuma politika

Kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība” konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika definē kā Kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība” (turpmāk tekstā LPCS) (Reģ. Nr. 40003208686) izmanto informāciju un kā persona, kā LPCS biedrs, sadarbības partneris, atbalstītājs vai LPCS organizēto pasākumu apmeklētājs var aizsargāt savu konfidencialitāti.

Informācija par personas datu apstrādi LPCS ir izstrādāta un paredzēta klientu un citu fizisko personu informēšanai par datu apstrādes tiesiskiem aspektiem, tajā skaitā personu tiesībām attiecībā uz datu apstrādi. Šī informācija ir brīvi pieejama jebkurai personai tīmekļa vietnē www.piens.eu, kā arī pēc personas lūguma tiek izsniegta rakstveidā vai nosūtīta uz personas norādīto e-pasta adresi.

Saziņai ar LPCS var izmantot e-pastu: info@piensaimniekusavieniba.lv.

LPCS neizmanto personas datu kopijas, tiek izmantota informācija tikai par biedru kā juridisku personu. Uzglabātā biedra datu informācija tiek izmantota tikai LPCS darbības nodrošināšanas vajadzībām.

Izmantojot LPCS pakalpojumus, persona uztic LPCS savu informāciju. Personas sniegtā informācija tiek izmantota, lai LPCS darbinieki varētu veikt savus tiešos darba pienākumus, kā arī lai sagatavotu atskaites un ziņojumus par LPCS īstenotajiem pasākumiem projektu uzraudzības institūcijām.

Apkopotā informācija

LPCS apkopo noteiktu informāciju par biedriem. Reģistrējoties par biedru Jums būs jānorāda informācija par sevi un savu saimniecību kā arī par amatpersonām un personu, kas iesniegusi un ir atbildīga par iesniegto informāciju.

LPCS apkopo informāciju par tās organizēto pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem, lai nodrošinātu likumdošanā prasīto projektu uzraudzības noteikumu izpildi:

  • Pasākuma apmeklētāja vārds uzvārds;
  • Pārstāvētais uzņēmums, organizācija, kontaktinformācija;
  • LPCS organizētajos pasākumos dalībnieki tiek fotografēti un filmēti;
  • LPCS projektu ietvaros veic pētniecības nolūkos nepieciešamas biedru aptaujas, kurās var tikt izmantota informācija par biedru.

Apkopotās informācijas izmantošana

Informāciju, ko LPCS apkopo no visiem biedriem, izmanto, lai analizētu situāciju lauksaimniecībā pa reģioniem, lai varētu piedāvāt vajadzīgo semināru vai apmācību programmas, izstrādātu jaunus pakalpojumus un piedāvātu nepieciešamo informāciju pēc vajadzības. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu biedriem personalizētu saturu dažādos informācijas kanālos.

LPCS var izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par jaunumiem lauksaimniecības nozarē, mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām semināriem, apmācībām vai konkursiem vai citām aktualitātēm.
LPCS apkopotā vizuālā informācija (filmētie un forografētie materiāli) tiek izmantoti LPCS aktivitāšu popularizēšanai interneta vidē, sociālajos tīklos, televīzijā vai drukātos materiālos.

LPCS neizmanto personas datu kopijas, tiek izmantota informācija tikai par biedru kā juridisku personu. Uzglabātā biedra datu informācija tiek izmantota tikai LPCS darbības nodrošināšanas vajadzībām.

LPCS apstrādā biedru informāciju savos serveros, kas atrodas Latvijas Republikā.

Piekļuve biedra informācijai un tās atjaunināšana

Kļūstot par LPCS Biedru, Partneri vai Atbalstītāju, Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks uzglabāti LPCS datu bāzēs un serveros. Dati, kas raksturo biedra saimniecību tiks uzglabāti kamēr saimniecība/ uzņēmums ir LPCS biedrs.

Neatkarīgi no tā, kad esat iestājies LPCS, mūsu mērķis ir nodrošināt biedram iespēju atjaunot vai mainīt informāciju par savu saimniecību. Lai to izdarītu nepieciešams nosūtīt atbilstošu e-pastu uz info@piensaimniekusavieniba.lv vai zvanot pa tālruni +371 29 245 886.

Personu identificējošu datu sniegšana ir priekšnoteikums LPCS pakalpojumu izmantošanai, ievērojot ka e-pasta adrese ir Jūsu īpašums un strīdus gadījumā Jums ir jāspēj pierādīt savas tiesības.

Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. jebkurai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja persona uzskata, ka tās likumīgās tiesības tiek pārkāptas ar datu apstrādi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

LPCS veiktie pasākumi informācijas drošības nodrošināšanai

Biedra informācijai var piekļūt tikai LPCS darbinieki vai personas, kas izpilda darbus saskaņā ar Līgumiem, kādus noslēguši ar LPCS, kuriem šī informācija ir jāzin, lai ar to strādātu LPCS uzdevumā.

Fotogrāfijas tiek izmantotas tikai LPCS vajadzībām, publikāciju gatavošanai un izmantošanai publiskā (mediju) vidē un citu biedru informēšanai, kā arī LPCS un Latvijas piena pārstrādes nozares popularizēšanā Eiropas Savienībā un visā pasaulē.

Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm

LPCS regulāri pārskata savu atbilstību konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību.

LPCS nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana un LPCS neveic klientu, diedru, partneru vai atbalstītāju profilēšanu.