Likumdošana un marķēšana

Eiropā piena un tā produktu ražošanu regulē noteikti likumdošanas akti - gan katras atsevišķās valsts nacionālā likumdošana, gan starptautiskā likumdošana. Uz piena pārstrādes rūpniecību attiecināmi gan vispārējie pārtikas nozares normatīvie akti, gan veterinārijas normatīvie akti, jo tikai no veselīga un atbilstoši noteiktajām labturības prasībām audzēta ganāmpulka iegūstamas augstas kvalitātes izejvielas.

Pārtikas produktu marķēšanu regulējošā likumdošana

Pārtikas produktu marķēšana ir izstrādāta ar mērķi garantēt, lai patērētājiem būtu pieejama pilnīga informācija par produktu saturu un sastāvu un viņi varētu aizsargāt savu veselību un intereses.

• Padomes Direktīva 2000/13/EK ietver vispārīgus noteikumus par patērētājam piegādājamo pārtikas produktu
marķēšanu, kā arī reglamentē atsevišķus aspektus attiecībā uz produktu noformēšanu un reklāmu.
• Direktīva 2003/89/EK, ar ko groza Direktīvu 2000/13/EK, nosaka to, kā jānorāda pārtikas produktos esošās sastāvdaļas.
• Padomes Direktīva 90/496/EK nosaka enerģētiskās vērtības un uzturvielu (piemēram, olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, šķiedrvielas, nātrijs un vitamīni, un minerālvielas) marķējumu un reglamentē pārtikas produktu uzturvielu marķējumu, kur grozījumi veikti ar Komisijas Direktīvu 2003/120/EK.

Pārtikas higiēnu nosakošā likumdošana

• ES Pārtikas likums (Regula Nr.178/2002) nosaka pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgos principus, prasības un procedūras.
• Pārtikas higiēnas Regula Nr.852/2004 nosaka prasības visiem pārtikas ķēdē iesaistītajiem uzņēmējiem (visos pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos, kā arī pārtikas importam, primārajai ražošanai, vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai).
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.

Pārtikas oficiālā kontrole

• Komisijas 2005.gada 15.novembra regula (EK) Nr.2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem.
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu.
• Komisijas Regula (EK) Nr.2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem.
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem.

Pārtikas piedevas

• Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām.
• Komisijas Regula (ES) Nr.1274/2013 ( 2013. gada 6. decembris), ar ko izdara grozījumus un labojumus attiecībā uz dažām pārtikas piedevām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1333/2008 II un III pielikumā un Komisijas Regulas (ES) Nr.231/2012 pielikumā.

Pārtikas produktu aromatizēšanu nosakošā likumdošana

• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr.1601/91, Regulās (EK) Nr.2232/96 un (EK) Nr.110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem.
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.2232/96, ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai.

Pārtikas fermenti

• Komisijas Regula (ES) Nr.1056/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1332/2008 par
pārtikas fermentiem attiecībā uz pārejas pasākumiem.
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem.
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1332/2008 par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr.1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr.258/97.
• Komisijas Regula (ES) Nr.234/2011 (2011.gada 10.marts), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un
aromatizētājiem.
• Komisijas Regula (ES) Nr.1130/2011, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām, izveidojot Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās.
• Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.562/2012, ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr.234/2011 attiecībā uz pārtikas fermentu riska novērtēšanai vajadzīgajiem īpašajiem datiem.

Pārtikas produktu ražošana un apstrāde

• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu.
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu
organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007.
• Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.931/2011 par izsekojamības prasībām, kas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.178/2002 noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikai.
• Komisijas Regula (EK) Nr.37/2005 par temperatūras kontroli lietošanai pārtikā paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās.

Materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku

• Komisijas Regula (ES) Nr.2015/1906, ar ko groza Regulu (EK) Nr.282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.
• Komisijas Regula (ES) Nr.2015/174, ar ko groza un labo Regulu Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (Dokuments attiecas uz EEZ).
• Komisijas Regula (ES) Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Bioloģiskā lauksaimniecība

• Padomes Regula (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK)
Nr.2092/91 atcelšanu.
• Komisijas Regula (EK) Nr.889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles
noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.

Pārtikas ražošanu, tajā skaitā piena pārstrādes nozari, uzraugošās institūcijas Latvijā

LR Zemkopības ministrija
https://www.zm.gov.lv/en/

Pārtikas un veterinārais dienests
https://www.zm.gov.lv/en/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/startpage?nid=2531

Lauku atbalsta dienests
http://www.lad.gov.lv/en/about-us/general-information/general-information/

Lauksaimniecības datu centrs
http://www.ldc.gov.lv/en

Terminu skaidrojums:

Regula - ir tiesību akts, kas uzliek saistības kopumā un ir tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs.

Direktīva - ir tiesību akts, kas uzliek saistības dalībvalstīm attiecībā uz mērķiem, kas jāsasniedz, taču valstu varas iestādēm ir tiesības pašām izvēlēties līdzekļus šo mērķu sasniegšanai. Direktīvas dalībvalstis pārnes nacionālajā likumdošanā.